Automatiseringsgeschillen
Complexe juridische vraagstukken


AutomatiseringsgeschilVeel automatiseringsprojecten blijken om één of meerdere redenen te falen of niet aan de verwachtingen te voldoen. Vaak is sprake van overschrijding van het budget of de afgesproken leveringstermijnen, of voldoet de geleverde software (en/of hardware) uiteindelijk toch niet aan de overeengekomen specificaties.

Contract niet te eenzijdig?

Standaard IT-contracten van de leveranciers zijn veelal vrij eenzijdig opgesteld en stellen de belangen van de leverancier voorop. Achteraf kan er onder een dergelijk contract vaak maar weinig worden gedaan om de positie van de afnemer te verberen. Daarom is het van belang vooraf advies in te winnen in de fase dat over het contract wordt onderhandeld.

Schakel tijdig een IT-advocaat in bij dreigend falen van uw IT-project

Dreigt een IT-project in uw organisatie te falen, dan kan het van belang zijn om tijdig een gespecialiseerde IT-advocaat hier naar te laten kijken. Vaak komt de leverancier, op grond van de bij IT-contracten gebruikelijke bepalingen, alleen onder bijzondere omstandigheden in verzuim. Bovendien moet nagenoeg altijd nog een laatste termijn aan de leverancier worden gegund. Verzuim is nodig om verdere juridische actie tegen de IT-leverancier te kunnen ondernemen, zoals het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding. Dit alles betekent in ieder geval dat u tijdig actie moet ondernemen. Veel organisaties zitten er namelijk niet op te wachten om de leverancier om juridische redenen nog een laatste kans te moeten gunnen op het moment dat het vertrouwen eigenlijk al volledig verdwenen is.

Zijn de specificaties wel duidelijk?

Bij veel IT-geschillen draait het uiteindelijk om de vraag wat partijen nu eigenlijk zijn overeengekomen. Veelal blijkt achteraf dat de specificaties niet duidelijk zijn of voor meerdere interpretatie vatbaar. Ook bevatten dergelijke specificaties vaak veel technisch jargon, dat niet door iedereen doorzien en begrepen zal worden. Wilt u echter juridische actie ondernemen tegen uw IT-leverancier, dan bent u degene die zal moeten aantonen dat inderdaad sprake is van een tekortkoming van de leverancier. Of anders gezegd: u zult moeten bewijzen dat niet is geleverd wat is overeengekomen. De praktijk laat zien dat IT-geschillen regelmatig stranden op het feit dat dit verwijt onvoldoende precies door de afnemer richting de leverancier wordt gemaakt.

Gespecialiseerde IT-recht advocaten

De advocaten van de sectie IE/IT van Dirkzwager hebben veel affiniteit met IT en zijn gespecialiseerd op het gebied van het IT/ICT-recht. Zij staan zij u bij in een eventueel automatiseringsgeschil in een procedure voor de rechtbank of bij een arbiter (zoals de SGOA, gebruikelijk bij contracten op basis van de ICT~Office voorwaarden). Ook adviseren zij over en het opstellen van automatiseringscontracten, om zo eventuele automatiseringsgeschillen juist te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met Ernst-Jan van de Pas (vandepas@dirkzwager.nl) op telefoonnummer 026 – 353 83 23.

Dirkzwager advocaten & notarissen


Dirkzwager Arnhem: +31 (0)26 353 83 00 | Dirkzwager Nijmegen: +31 (0)24 381 31 31 | info@dirkzwager.nl